top of page
Nieopowiedziane historie - plakat konkursu-2.jpg

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału w konkursie "Nieopowiedziane historie". Konkurs podzielony jest na dwie kategorie literacką i plastyczną, oraz dwie grupy wiekowe. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

  • Instagram
  • Facebook

Regulamin

Regulamin konkursu literacko - plastycznego 

„Nieopowiedziane historie” 

 

§1

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie literacko-plastycznym, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Against, zwana dalej Organizatorem. 

 

§2

Cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o lokalnej historii Warmii, poznanie historii ludności przesiedlonej na Warmię po II Wojnie Światowej oraz poznanie historii osób mieszkających na Warmii przed, w trakcie i po II Wojny Światowej.

 

§3

Temat Konkursu 

 

1. Tematem Konkursu jest praca literacka lub praca plastyczna zawierające historię osoby (osób) mieszkającej w przeszłości lub obecnie na Warmii, w której istotną rolę będzie odgrywać tło historyczne.

 

2. Poprzez pracę literacką rozumiane są opowiadania, eseje, felietony, reportaż, historie fiction inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, komiks. Historia powinna być przedstawiona w sposób literacki.

3. Poprzez pracę plastyczną rozumiane są wszelkie sztuki wizualne, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, kolaż, rzeźbę, digital art, w tym również filmy i animacje.

 

§4

Kategorie konkursowe 

 

dwie kategorie tematyczne: 

1. „Praca literacka”; 

2. „Praca plastyczna”; 

 

§5

Kategorie wiekowe

 

W konkursie wyróżnione są dwie kategorie wiekowe:

1. Uczniowie (osoby, będące uczniami szkół podstawowych i średnich)

2. Seniorzy

 

§6

Ważne terminy 

 

1. Konkurs trwa od 3 października 2023 roku do dnia 27 października 2023 roku. 

2. Prace konkursowe należy przesłać do 27 października 2023 roku na adres mg@artistagainstabuse.org

 

w przypadku prac plastycznych można wysłać dokumentację fotograficzną poprzez email lub poprzez email umówić termin przekazania pracy.

 

3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska oraz tytułu zwycięskiej pracy w każdej z kategorii) nastąpi 31 października 2023 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.artistagainstabuse.org

4. Wystawa laureatów odbędzie się w „Galerii w Ratuszu” w terminie 10 listopada 2023 do dnia 10 grudnia 2023 roku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników i terminu wystawy Konkursu. 

 

§7

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i seniorów. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zgody na uczestnictwo podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Praca literacka powinna mieć max. 18000 znaków (ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu).

4. Praca literacka powinno być zapisane w formacie .pdf, .odt, .doc lub .docx. 

5. Dokumentacja pracy plastycznej powinna być zapisana w formacie .jpg lub .pdf.

6. Nadesłanych prac nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a wybranym przez siebie pseudonimem. 

7.W mailu zgłoszeniowym należy załączyć plik z pracą jako załącznik. 

8. W treści maila należy podać swój pseudonim, tytuł opowiadania, imię i nazwisko, adres do korespondencji.

9. Mail ze zgłoszeniem należy zatytułować: „Nieopowiedziane historie- konkurs / praca literacka lub praca plastyczna”.

10. Jedna osoba może zgłosić po jednej pracy w każdej z kategorii. 

11. Praca musi być pracą własną. 

13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Złożenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, ale niezłożenie oświadczenia uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, należy przesłać wraz z pracą konkursową. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi informacja „Obowiązek informacyjny dla uczestników konkursu”. 

14. Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§8

Nagrody

 

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w każdej z kategorii. Nie zaplanowano nagród finansowych. Łączna pula nagród to wartość 5500 złotych.

2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień, jednak bez nagrody. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli poziom artystyczny i literacki prac w danej kategorii nie będzie zadowalający. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dwóch równorzędnych nagród. 

5. Najlepsze prace z każdej kategorii zostaną zaprezentowane podczas wystawy konkursowej w „Galerii w Ratuszu” w Morągu.

6. Wybór prac dokonany przez jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

7. Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród przez Partnerów, nieujętych w niniejszym regulaminie. 

 

§9

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

5) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych; 

6) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

2. Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

§10

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu. 

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator. 

Kontakt

0048 501 006 143

Fundacja Against (White) Logo_edited.jpg
bottom of page